Jogi nyilatkozat

A weboldal használata előtt olvassa el figyelmesen az alábbi jogi nyilatkozatot, amely szabályozza a weboldal és az azon megjelenő valamennyi információ használatát.

Bevezető rendelkezések

 1. Jelen Jogi Nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) hatálya a Hill Valley Webáruház Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Webáruház) tulajdonában álló domain név alatt üzemeltetett https://hillvalley.hu/ weboldalra (a továbbiakban: Honlap) terjed ki. A Honlap látogatói, illetve regisztrált felhasználói (a továbbiakban egységesen: Felhasználó) jelen nyilatkozatot ráutaló magatartással (Honlapra történő belépéssel, illetve azon való navigálással, böngészéssel) fogadják el, annak rendelkezéseit magukra nézve kötelezően ismerik el.
 2. A Honlap tulajdonosának, üzemeltetőjének és tárhelyszolgáltatójának adatai:

Szolgáltató neve:

Hill Valley Webáruház Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye:

1171 Budapest, Andrásfa utca 47.

Postai címe:

1171 Budapest, Andrásfa utca 47.

Felhasználókkal való kapcsolattartásra, illetve általános, adatvédelmi megkeresésekre szolgáló, valamint panasszal, vásárlással, megrendeléssel kapcsolatos, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:

kapcsolat@hillvalley.hu

Cégjegyzékszáma:

01-09-171952

Bejegyző hatóság (bíróság) neve:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Képviselő neve:

Csák Balázs ügyvezető

Adószáma:

24321080-2-42

Közösségi adószáma:

HU24321080

Telefonszáma:

+36 30 972 81 35

Tárhelyszolgáltató neve:

Székely Networks Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye:

1114 Budapest, Fadrusz utca 12. 2. em. 6.

Felhasználókkal való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus elérhetősége:

kalman.szekely@szekelynet.hu

http://szekelynet.hu/kapcsolat

 

 1. A Honlap kizárólag Magyarországon élő természetes személyek, valamint magyarországi székhellyel, tevékenységi hellyel rendelkező vállalkozások, szervezetek részére készült, így a termékekre, szolgáltatásokra és promóciókra vonatkozó valamennyi információ Magyarország területén történő értékesítésekre vonatkozik. A szolgáltatások igénybevételére való jogosultság meghatározása a Webáruház kizárólagos hatásköre.

Felhasználási feltételek

 1. A Felhasználók a Honlapot kizárólag saját felelősségükre használhatják.
 2. A Nyilatkozat egyetlen rendelkezése sem irányul arra, hogy korlátozza a Felhasználó bármely jogát, amely jogszerűen nem korlátozható.
 3. A Honlap bárki által szabadon megtekinthető, azonban Felhasználói fiók létrehozására csak a életévüket betöltött személyek jogosultak.
 4. A jelen Nyilatkozatban foglaltakra a magyar jogot kell alkalmazni.
 5. A Nyilatkozat nyelve magyar. A nyilatkozat értelmezésére, az abban megfogalmazott feltételekből eredő vagy azzal összefüggő bármely vita vagy igény esetén a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

Honlap tartalma

 1. A Honlapon a Webáruház termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos információkat helyezte el tájékoztatási céllal, azok tanácsadásnak nem minősülnek.
 2. A Webáruház fenntartja a jogot, hogy a Honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, módosítsa, fejlessze vagy törölje.
 3. A Honlap tartalmát a Webáruház a lehető legnagyobb gondossággal állította össze és megtesz minden szükséges intézkedést, hogy a közzétett adatok a valósággal egyezzenek, azonban ennek ellenére is tartalmazhat elírásokat, pontatlanságokat, amelyek tekintetében a Webáruház felelősséget nem vállal.
 4. A Webáruház nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Honlap használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Szerzői jogok

 1. A Honlap tartalma – többek között, de nem kizárólagosan szövegek, kialakítás, szoftverek, képanyag, ábrák, hanganyag, audiovizuális anyag, felvételek, forráskód és bármely más tartalom - szerzői műnek minősül, szerzői joga a Webáruházat, mint tulajdonost illeti meg, kivéve azon eseteket, ha konkrét dokumentumban, cikkben vagy egyéb anyagban más forrás van feltüntetve, vagy a szerzői joggal kapcsolatban a jelen Nyilatkozattól eltérő közlés történik.
 2. A Webáruház előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Honlap tartalmának egészét vagy annak bármely részét (beleértve a Honlapon szereplő márkajeleket és védjegyeket) tájékoztatási célt meghaladóan bármilyen formában sokszorosítani, üzleti célból másolni, tárolni, üzleti célokra felhasználni, hozzáférhetővé tenni, terjeszteni, forgalmazni.
 3. Tilos a Honlap egészének, részének megváltoztatása, torzítása, más dokumentumba (blogba, weboldalba, nyomtatott iratba) foglalása a Webáruház, mint szerző előzetes írásbeli engedélye nélkül.
 4. A Honlapon szereplő információk – ellenkező rendelkezés hiányában – változatlan tartalommal, a forrás megjelölésével tájékoztatási célból terjeszthetők. A Felhasználók által készített valamennyi másolatnak (ide nem értve a weboldal merevlemezre mentett változatát) tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright © Minden jog fenntartva.
 5. A Honlapon közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, publikációk) felhasználni kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint lehetséges.

Regisztráció

 1. A Honlapon történő böngészés, vásárlás nem, azonban a Honlap egyes részeinek és funkcióinak használata (felhasználói fiók létrehozása) regisztrációhoz kötött és személyes adatok megadását igényli. A regisztrációt követően a Felhasználó nem szerez kizárólagos jogosultságot a Webáruház által szolgáltatott tartalmak és funkciók eléréséhez.
 2. Az azonosítót és jelszót a Felhasználó kizárólag a saját nevében használhatja, harmadik félnek történő átengedése tilos. A Felhasználó az önhibájából eredő károkért felelősséggel tartozik, ide érteve a Felhasználó saját felhasználói fiókadatainak illetéktelen harmadik személy általi felhasználásával okozott esetleges károkat. A Webáruház nem vállal felelősséget az ilyen, Felhasználó fiókadatainak illetéktelen harmadik fél által történő felhasználása következtében fellépő közvetlen vagy közvetett kárért.
 3. Amennyiben a Felhasználó tudomására jut a felhasználói fiókadataival történő illetéktelen hozzáférés vagy annak kísérlete, köteles erről a Webáruházat haladéktalanul értesíteni, az értesítés elmulasztásából eredő kártért Felhasználó felelős.
 4. Felhasználók kötelesek a regisztráció során megadott jelszavakat és azonosítókat a Honlap kérésére haladéktalanul megváltoztatni.
 5. A Webáruház naplózza, archiválja, szokatlan esemény bekövetkezése esetén pedig elemzi a rendszerben történt eseményeket.
 6. A Webáruház a regisztráció során megadott adatokat az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli.

Honlap biztonsága

 1. Felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni a Honlap biztonságát.
 2. Nem megengedett a hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre, azonosítóra, amelyre a Felhasználó nem jogosult.
 3. Tilos megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését, tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit.

Más weboldalra mutató linkek

 1. A Honlap tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkeket vagy hiperhivatkozásokat), amelyek más internetes honlapokra navigálnak. A külső hivatkozások követésével megtekintett, letöltött tartalom nem áll a Webáruház befolyása alatt. A hivatkozásokon keresztül elért tartalmak felhasználása a Felhasználó felelőssége.
 2. A kapcsolódó weboldalakhoz a Honlap csupán hozzáférést közvetít, a Webáruház nem vállal semmilyen kötelezettséget, felelősséget a kapcsolódó weboldalakért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat a Webáruház valamely alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta.
 3. A Webáruház nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a Honlap kapcsolódik, vagy amelyekre hivatkozik. A Webáruház nem felelős más weboldal tulajdonos titoktartási és adatvédelmi gyakorlatának betartásáért.

Záró rendelkezések

 1. A Webáruház fenntartja a jogot a jelen Nyilatkozat megváltoztatására, amelyről minden esetben a weboldal ezen részén értesíti Felhasználóit vagy jelentősebb módosítás esetén a Honlapon közleményt, értesítést helyez el, továbbá a regisztrált Felhasználóit elektronikus levélben is értesítheti.
 2. A Nyilatkozat bármilyen módosítását követő Honlap használattal a Felhasználó a módosítást magára nézve kötelezőnek fogadja el.

További dokumentumok

ÁSZF

Adatkezelési Tájékoztató